Oferta

Mapa Do Celów Projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Mapa syt-wys do celów projektowych zazwyczaj sporządzana jest w skali 1:500 lub 1:1000. Często projektanci wolą do projektowania mapę w postaci cyfrowej, w związku z tym przekazujemy mapy w takiej postaci w formatach .dwg, .dxf lub .dgn zgodnie ze zgłoszoną potrzebą. Na życzenie klienta wykonujemy również mapy 3D – tzw. numeryczny model terenu.

Czas realizacji zlecenia dla terenów o powierzchni nieprzekraczającej 1ha wynosi ok 30dni.

ETAPY REALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 1. Zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania mapy do celów projektowych Geodeta będzie potrzebował dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z naniesionym zasięgiem opracowania.
 2. Geodeta zgłasza prace geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) wynosi do 10 dni roboczych.
 3. Geodeta pobiera z PODGIK mapy zasadnicze nieaktualizowane.
 4. Geodeta wykonuje pomiar aktualizacyjny w terenie.
 5. Geodeta kompletuje operat pomiarowy i przekazuje go do wprowadzenia w PODGiK.
 6. Geodeta otrzymuje aktualną mapę do celów projektowych w wersji dwg z licencją.
 7. Geodeta drukuje i podbija w PODGIK zamówioną ilość map przez inwestora.
 8. Geodeta przekazuje inwestorowi mapy w wersji papierowej oraz cyfrowej .dwg, .dxf lub .dgn.

Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych na gruncie

Wszystkie obiekty budowlane, na realizację których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, czyli także domy jednorodzinne, objęte są obowiązkiem wytyczenia geodezyjnego.

Wytyczenie geodezyjne polega na zamontowanie w gruncie znaków geodezyjnych, które wyznaczają główne osie budynku (naziemne i podziemne). Zaznacza się również charakterystyczne punkty domu oraz tzw. repery, czyli stałe punkty wysokościowe.

Po zakończeniu prac geodezyjnych, związanych z wytyczeniem budynku na działce, geodeta zobowiązany jest do odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, a także przekazuje inwestorowi (lub kierownikowi budowy) szkice wytyczenia.

Kiedy budowa domu się zakończy, geodeta dokonuje tzw. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, która potwierdzi zgodność wybudowanego budynku z wytyczeniem geodezyjnym, mającym miejsce przed rozpoczęciem budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Przed przystąpieniem do użytkowania budynku, na którego realizację wymagane było pozwolenie na budowę, musimy złożyć do nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Standardowe projekty domów jednorodzinnych nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W przypadku domów jednorodzinnych, potrzebne jest ono zwykle wówczas, gdy legalizowana była samowola budowlana. Najczęściej koniec budowy wystarczy zgłosić do nadzoru budowlanego, dołączając wymagane dokumenty, którymi są:

 • dziennik budowy (oryginał)
 • oświadczenie kierownika budowy:
  - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z tym, co zawierały zatwierdzone projekty domów i decyzja o pozwoleniu na budowę,
  - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (i – jeśli korzystano – drogi, sąsiedniej nieruchomości itp.)
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeśli wymagane)
 • protokoły badań i sprawdzeń,
 • potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (kopia).

Dodatkowym dokumentem, jaki musimy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna ma zawierać te dane, które umożliwią wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Jeśli chodzi o inwentaryzację przyłączy, to powinna się w niej znaleźć również informacja o zgodności z uzgodnionym przed rozpoczęciem budowy projektem ZUD.

Geodeta przekazuje kierownikowi budowy kopię mapy, którą wykonał podczas geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jest on również zobowiązany do przekazania oryginału dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Na podstawie przekazanych danych, zostaną zaktualizowane informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Dla terenów budowlanych ( tych przeznaczonych w planie zagospodarowania na cele budowlane) należy wykonać zmianę użytku gruntowego. Powierzając nam realizację inwentaryzacji geodezyjnej macie państwo pewność że dopełnimy wszystkich formalności, oraz dostarczymy wszystkie wymagane dokumenty z zakresu geodezji do odbioru budowy przyłączy sieci oraz budowli.

Pomiar kontrolny granic działki

Jest to usługa dla tych którzy chcą mieć jasność co do przebiegu granic własnej działki. Niewiele jest działek dla których istnieją opracowane wcześniej granice prawne. Aby ustalić przebieg granicy należy przeanalizować materiały znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, wykonać pomiar sytuacji na gruncie, odszukać ślady i znaki graniczne. Następnie przeprowadza się postępowanie w obecności wszystkich zainteresowanych stron. Z powyższych czynności sporządza się protokół graniczny a zgromadzone i opracowane dokumenty przekazuje się do ośrodka dokumentacji.
Przeprowadzenie tego postępowania pozwala uniknąć różnego rodzaju niespodzianek i kosztownych nieprzyjemności.

Zgromadzone doświadczenie w zakresie wykonywanych robót prawnych pozwala nam zapewnić Państwu fachowy i sprawne załatwienie spraw dotyczących przebiegu granic nieruchomości.

Wznowienie granic

Jest najtańszą i najszybszą formą, aby dowiedzieć się jak przebiega aktualna granica. Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami. Sporządzenie prawidłowego projektu podziału działki ma służyć możliwości efektywnego wykorzystania całego potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Proces inwestycyjny związany z nieruchomościami jest rozciągnięty w czasie. Decyzje podjęte na etapie podziału nieruchomości będą uwidaczniać się często dopiero w momencie starań o pozwolenie na budowę lub w trakcie sprzedaży nieruchomości. Dlatego uwzględnienie tych aspektów już na etapie wstępnego projektu podziału pozwoli na prawidłowe i optymalne wykorzystanie wydzielonych części nieruchomości w przyszłości.

Procedura geodezyjnego podziału nieruchomości polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej.

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu przebiegu jej granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Jest to jeden z trybów ustalania przebiegu granic sąsiednich nieruchomości, gdy pomiędzy właścicielami nieruchomości zawiąże się spór dotyczący granic. Wszelkich informacji dotyczących specyfiki i etapów tego postępowania udzielimy zainteresowanym indywidualnie.

Decyzja o warunkach zabudowy

Aby móc rozpocząć budowę niezbędna jest określenie warunków zabudowy. Jeżeli dla danego gruntu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego wtedy musimy wystąpić z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji. Służymy pomocą zainteresowanym w sporządzeniu wniosku o wydanie decyzji i sporządzeniu niezbędnych opracowań geodezyjnych.

Realizacja strony: Agencja OXY