Kilka słów o nas

Jesteśmy firmą z siedzibą w Lublinie, działającą głównie na obszarze województwa lubelskiego. Oferujemy pełen zakres usług geodezyjnych. Wykonujemy usługi geodezyjne dla klientów indywidualnych, firm projektowych, budowlanych, montażowych i drogowych. Nabyte umiejętności, doświadczenie oraz wysokiej jakości sprzęt pomiarowy pozwalają nam realizować zlecenia solidnie i szybko. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo za przystępną cenę.

Nasza oferta

  • Mapa do celów projektowych
  • Geodezyjne wyznaczenie obiektów
  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  • Pomiar kontrolny granic działki
  • Wznowienie granic
  • Podział nieruchomości
  • Rozgraniczenie nieruchomości
  • Decyzja o warunkach zabudowy

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.
Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wszystkie obiekty budowlane, na realizację których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, czyli także domy jednorodzinne, objęte są obowiązkiem wytyczenia geodezyjnego.

Wytyczenie geodezyjne polega na zamontowanie w gruncie znaków geodezyjnych, które wyznaczają główne osie budynku (naziemne i podziemne). Zaznacza się również charakterystyczne punkty domu oraz tzw. repery, czyli stałe punkty wysokościowe.

Przed przystąpieniem do użytkowania budynku, na którego realizację wymagane było pozwolenie na budowę, musimy złożyć do nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Standardowe projekty domów jednorodzinnych nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W przypadku domów jednorodzinnych, potrzebne jest ono zwykle wówczas, gdy legalizowana była samowola budowlana.

Jest to usługa dla tych którzy chcą mieć jasność co do przebiegu granic własnej działki. Niewiele jest działek dla których istnieją opracowane wcześniej granice prawne. Aby ustalić przebieg granicy należy przeanalizować materiały znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, wykonać pomiar
sytuacji na gruncie, odszukać ślady i znaki graniczne. Następnie przeprowadza się postępowanie w obecności wszystkich zainteresowanych stron. Z powyższych czynności sporządza się protokół graniczny a zgromadzone i opracowane dokumenty przekazuje się do ośrodka dokumentacji.

Jest najtańszą i najszybszą formą, aby dowiedzieć się jak przebiega aktualna granica. Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu. Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej.

Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami. Sporządzenie prawidłowego projektu podziału działki ma służyć możliwości efektywnego wykorzystania całego potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Procedura geodezyjnego podziału nieruchomości polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej.

Rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu przebiegu jej granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Jest to jeden z trybów ustalania przebiegu granic sąsiednich nieruchomości, gdy pomiędzy właścicielami nieruchomości zawiąże się spór dotyczący granic.

Wszelkich informacji dotyczących specyfiki i etapów tego postępowania udzielimy zainteresowanym indywidualnie.

Aby móc rozpocząć budowę niezbędna jest określenie warunków zabudowy. Jeżeli dla danego gruntu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego
wtedy musimy wystąpić z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.

Służymy pomocą zainteresowanym w sporządzeniu wniosku o wydanie decyzji i sporządzeniu niezbędnych opracowań geodezyjnych.

Galeria

Realizacja strony: Agencja OXY